Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego WWW Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie (nie dotyczny BIP)

WŁAŚCICIEL

 1. Właścicielem witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.spbluszczow.gorzyce.pl jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie, 44-362 Bluszczów, ul. Wiejska 8 (SP w Bluszczowie).
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada dyrekcja i wyznaczeni pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

WARUNKI UŻYWANIA STRONY WWW

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym SP w Bluszczowie są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym SP w Bluszczowie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność SP w Bluszczowie lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego SP w Bluszczowie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

WARUNKI UŻYTKOWANIA SERWISU

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym SP w Bluszczowie w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody SP w Bluszczowie, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym SP w Bluszczowie, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego SP w Bluszczowie, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla SP w Bluszczowie lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym SP w Bluszczowie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody SP w Bluszczowie.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody SP w Bluszczowie na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym SP w Bluszczowie, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego SP w Bluszczowie poprzez podanie źródła w postaci "www.spbluszczow.gorzyce.pl - SP w Bluszczowie".
 8. Otrzymując dostęp do stron SP w Bluszczowie użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm w szczególności Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl z Katowic. SP w Bluszczowie nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez SP w Bluszczowie działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności zawartości serwisu. Publikatorem naszej jednostki jest BIP, który stanowi odrębna baza danych na naszej stronie WWW w dziale "Informacja publiczna".
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. SP w Bluszczowie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.

OBOWIĄZYWANIE ZASAD

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. SP w Bluszczowie ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Termin publikacji warunków: 2019.11.09

do góry