Grafika BIP
Strona główna/Informacja Publiczna/INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

Informacja dla osób uprawnionych za specjalnymi potrzebami

Zapewnienie dostępności: Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy - bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego - ma prawo złożyć do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie informację o braku dostępności architektonicznej (w zakresie lokalizacji siedzib) lub informacyjno-komunikacyjnej (w zakresie świadczeniu usług), o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 (wskazanym poniżej).

Wyciąg z ustawy:
„Art. 6. [Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami]

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną.

Dostęp do pełnej treści aktów prawnych wskazanych powyżej:

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności". Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy;
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy;
  • podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem;
  • jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wnioski o zapewnienia dostępności dotyczące działalności Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie można składać w następujący sposób:

- drogą pocztową na adres:

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie

ul. Wiejska 8

44-362 Rogów

- drogą elektroniczną na adres:

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych ww wniosku albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z wnioskiem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2021.735)

Kategoria: Wniosek do informacji dla osób ze specjalnymi potrzebami BIP [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-09-06 WNIOSEK.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
WNIOSEK.pdf 60.42KB zobacz

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Oślizło Katarzyna 2021-09-06 21:58
Aktualizacja publikacji
Oślizło Katarzyna 2022-03-24 12:21
Wytworzenie publikacji
Katarzyna Ciuraj 2022-03-10 12:21
Zatwierdzenie
Katarzyna Ciuraj 2022-03-10 12:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
35
do góry