Historia Szkoły

SP w BluszczowieSzkolnictwo w Bluszczowie istniało już od czasów, kiedy panowie tych ziem mieli tu swoje siedziby. Na swych dworach zatrudniali nauczycieli domowych, którzy uczyli dzieci dziedziców i miejscowej szlachty. Dzieci z wioski miały obowiązek uczęszczania do szkoły w Rogowie. Dopiero w 1903 roku oddano do użytku szkołę w Bluszczowie. Pierwszym kierownikiem tej placówki został niemiecki nauczyciel przeniesiony z Rogowa - pan A. Lux. Szkoła ta była 2-klasową, podzielona na 5 oddziałów. Po roku 1922 kierownikiem został pan J. Bluszcz, a nauczycielką była pani M. Mielczarska.
Po zmarłym kierowniku J. Bluszczu posadę tę objął pan A. Hyrzy. Podczas II wojny światowej kierownikiem był Niemiec - Pan B. Wider, a po wojnie - pan K. Popy. Uczono tu wówczas klasy od I do V. Uczniowie starszych klas uczęszczali do szkoły w Rogowie. W 1955 r. kierownictwo szkoły powierzono panu Karolowi Góreckiemu, a jego żona Franciszka została nauczycielką. Rozszerzono wówczas nauczanie o klasę VI i VII.

W 1960 r. rozpoczęły pracę nauczyciela dwie panie - Alojzja Niemiec-Jezusek i Maria Jarzębska-Kopiec, a w 1965 r. Grono zasilił pan Czesław Witkowski. W 1966 r. weszła w życie reforma oświaty polegająca na przedłużeniu nauczania w szkole podstawowej o klasę VIII. W tym roku do naszej szkoły przyszła nowa siła - pani Maria Kozłowska-Wileńska. W 1968 r. kierownikiem tej placówki został pan Antoni Stoły, a jego żona Łucja podjęła tu pracę nauczyciela. W 1969 r. do Grona dołączyły panie Barbara Gofron-Piechaczek oraz Janina Kania. Od 1974 r. uczyła u nas pani Jadwiga Suchocka. W 1981 r. rozpoczęła pracę nauczyciela pani mgr Bernadeta Chłapek, a w 1983 r. Grono poszerzyły panie: Teresa Kuczera-Kluczka, Sabina Skatuła oraz mgr Helena Łyp. Pierwszego września 1987 roku po odejściu dyrektora mgr Antoniego Stoły funkcję tę przejął, i pełni do dzisiaj, mgr Andrzej Czajka. Już wtedy stworzył sobie ambitny plan zmierzający do unowocześnienia placówki poprzez dokonanie przeróbek. Budynek zyskał 5 nowych pomieszczeń, co pozwoliło rozpocząć pracę w systemie jednozmianowym. Stworzył też nowe stanowisko - sekretarza szkoły.
W 1988 r. Grono Nauczycielskie zasiliły panie mgr Jolanta Szurman i mgr Katarzyna Bednorz.
W 1990 r. pracę w naszej szkole podjęła niedawna absolwentka tej placówki pani Maria Lenczyk.

SP w BluszczowiePrzez kolejne lata Grono Nauczycielskie poszerzyło się o panie mgr Edytę Cogiel, mgr Hannę Bugla, panią Teresę Przybyła, mgr Katarzynę Ciuraj, mgr Barbarę Porwoł. W 1991 r. wprowadzono w szkołach nauczanie religii - pierwszymi katechetami byli ksiądz Krzysztof Błotko oraz pani Bożena Kasza-Bizon, a później pani Joanna Kasza i ksiądz Krzysztof Grabiec. Już w 1960 r. założono w naszej szkole drużynę harcerską, która przyjęła nazwę "Zawiszy Czarnego", a ich opiekunem została pani Alojzja Jezusek. Maluchy natomiast przygotowywały się na druhów w drużynie zuchowej pod okiem pani Marii Jarzębskiej. W późniejszym okresie opiekunami ZHP w naszej szkole były panie: Maria Wileńska, Bernadeta Dziaćko, mgr Helena Łyp. W 1976 roku utworzono oddział przedszkolny wprowadzając obowiązek uczęszczania do "0" dzieci sześcioletnich. Pierwszym nauczycielem przygotowującym przedszkolaków do nauki w klasie I została pani Bernadeta Dziaćko. W 1991 roku nastąpiła zmiana w prowadzeniu oddziału przedszkolnego. Pani Bernadeta Dziaćko przeszła na stanowisko bibliotekarza, a maluchami zajęła się pani Helena Helczyk-Sosna, a 8 lat później pani mgr. Irena Rzazonka. 17.12.1996 otwarto nową salę gimnastyczną wraz ze świetlicą środowiskową oraz sołtysówką. Na podstawie uchwały Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 sierpnia 2002 roku postanowiono nadać Szkole Podstawowej w Bluszczowie imię "Powstańców Śląskich". W 2004 roku nasza szkoła stała się pierwszą Integracyjną Szkołą Podstawową, do której mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne z całej Gminy Gorzyce oraz spoza jej obszaru.

do góry