Ważne terminy

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 • Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4 września 2023 r., a kończą 21 czerwca 2024 r.
 • Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

I półrocze - od 4 września 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.

II półrocze - od 15 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.

Ważne daty pierwszego semestru:

 • Termin poinformowania uczniów i rodziców o wszystkich przewidywanych ocenach niedostatecznych  z zajęć edukacyjnych i nagannych z zachowania do 10 grudnia 2021 r. ( na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.)
 • Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych ze wszystkch zajęć edukacyjnych do 15 grudnia 2023 r. ( co najmniej trzy tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną), wystawienie ocen proponowanych do 22 grudnia 2023 r. ( dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym). Wpisanie ocen ostatecznych co najmniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Redagogicznej  (do 3 stycznia 2024 r.)
 •  Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2023 do 31 grudnia 2023 r. (za wyjątkiem oddziałów przedszkolnych)
 •  Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I pólrocze - 8 styczeń 2024 r. 
 •  Ferie zimowe trwają od 29 stycznia 2024 r. do 9 luty 2024 r.

Ważne daty drugiego semestru:

 • Egzamin ósmoklasisty ( w terminie głównym):

 14 maja 2024 - język polski

 15 maja 2024 - matematyka

 16 maja 2024 - język obcy nowożytny

 • Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 28 marca do 2 kwietnia 2024 r.
 • Termin poinformowania uczniów i rodziców o wszystkich przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania ( na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną) - do 21 maja 2024 r.
 • Termin poinformowania uczniów o  przewidywanych ocenach rocznych ze wszystkich zajęć dydaktycznych do 27 maja 2024 r. ( trzy tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną), wystawienie ocen proponowanych do 3 czerwca 2024 r. ( dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym). Wpisanie ocen ostatecznych co najmniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Redagogicznej  (do 12 czerwca 2024 r.
 • Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego: 26 - 27 sierpnia 2024 r.
 • Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II semestr - 17 czerwiec 2024 r.
 • Ferie letnie trwają od 24 czerwca do 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2023/2024 to:

 • 30.10.2023 poniedziałek
 • 31.10.2023 wtorek
 • 02.05.2024 wtorek
 • 14.05.2024 wtorek - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
 • 15.05.2024 środa - egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • 16.05.2024 czwartek - egzamin ósmoklasisty z jezyka obcego nowożytnego
 • 31.05.2024 piątek - dzień po Bożym Ciele
 • 19.06.2024 środa
 • dodatkowo 3 dni rekolekcji wielkopostnych

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00-14.00

do góry