Ważne terminy

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 • Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2021 r., a kończą 24 czerwca 2022 r.
 • Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

I półrocze - od 1 września 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.

II półrocze - od 17 stycznia 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.

Ważne daty pierwszego semestru:

 • Termin poinformowania uczniów i rodziców o wszystkich przewidywanych ocenach niedostatecznych  z zajęć edukacyjnych i nagannych z zachowania do 10 grudnia 2021 r. ( na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.)
 • Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych ze wszystkch zajęć edukacyjnych do 20 grudnia 2021 r. ( co najmniej trzy tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną), wystawienie ocen proponowanych do 22 grudnia 2021 r. ( dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).

Wpisanie ocen ostatecznych co najmniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Redagogicznej  (do 3 stycznia 2022 r.)

 •  Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2021 do 31 grudnia 2021 r. (za wyjątkiem oddziałów przedszkolnych)
 •  Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I pólrocze - 10 styczeń 2022 r. 

Ferie zimowe trwają od 14 lutego 2022 r. do 27 lutego 2022 r.

Ważne daty drugiego semestru:

 • Egzamin ósmoklasisty ( w terminie głównym):

 24 maja 2022 - język polski

 25 maja 2022 - matematyka

 26 maja 2022 - język obcy nowożytny

 • Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 14 do 19 kwietnia 2022 r.
 • Termin poinformowania uczniów i rodziców o wszystkich przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania ( na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną) - do 20 maja 2022 r.
 • Termin poinformowania uczniów o  przewidywanych ocenach rocznych ze wszystkich zajęć dydaktycznych do 30 maja 2022 r. ( trzy tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną), wystawienie ocen proponowanych do 6 czerwca 2022 r. ( dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).

Wpisanie ocen ostatecznych co najmniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Redagogicznej  (do 13 czerwca 2022 r.)

 • Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego: 22-26 sierpnia 2022 r.
 • Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II semestr - 20 czerwiec 2022 r.

 Ferie letnie trwają od 27 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2021/2022 to:

 • 12.11.2021 piątek
 • 7.01.2022 piątek
 • 2.05.2022 poniedziałek 
 • 24.05.2022 wtorek - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
 • 25.05.2022 środa - egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • 26.05.2022 czwartek - egzamin ósmoklasisty z jezyka obcego nowożytnego
 • 17.06.2022 piątek - Dzień po Bożym Ciele
 • 22.06.2022 środa

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00-14.00

do góry