Strona główna/Przedszkole/Zielona Pracownia

Zielona Pracownia

18 Marca 2021
"ZIELONA PRACOWNIA" już gotowa!

 

            Nasza szkoła jest kolejną placówką w gminie, której udało się zrealizować projekt "Zielona pracownia" finansowany przez WFOŚiGW w Katowiacach oraz Gminę Gorzyce.

            Główną ideą  pracowni ZIELONY BLUSZCZ jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych uczniów, rozwijanie ciekawości świata, kształtowanie postawy badawczej oraz nawyków bezpiecznego eksperymentowania. Chcemy naszym uczniom zapewnić solidne podstawy do dalszych etapów kształcenia przedmiotów przyrodniczych.

            Inspiracją do naszej pracowni i jej nazwy była nazwa miejscowości - Bluszczów. Rozwijanie ciekawości świata i chęć aktywnego poznawania przyrody należy kształtować od najmłodszych lat. W dzisiejszych czasach edukacja ekologiczna czy przyrodnicza jest niezmiernie ważna, ponieważ kształtuje świadomość dzieci. Dzięki niej najmłodsi dowiadują się, jak należy dbać o środowisko naturalne.

            Chcemy by wygląd i wyposażenie pracowni pozwoliło rozwijać postawy współodpowiedzialności za stan środowiska, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno-kulturowego i gospodarczego „małej ojczyzny”, własnego regionu a co za tym idzie i Polski. W pracowni powstały przestrzenie (geografii, biologii i przyrody, fizyki i chemii), które zapewniają uczniom lepsze warunki na realizację zaplanowanych treści i działań. Dużą atrakcję stanowią edukacyjne blaty stolików uczniowskich, dzięki którym zajęcia można prowadzić w innowacyjny sposób.

            Dlatego w ostatnim czasie w pracowni odbyły się zajęcia dla grupy starszaków Oddziału Przedszkolnego w Bluszczowie oraz dla uczniów klasy II naszej szkoły.  Podczas warsztatów naukowych "Szkiełkiem i okiem zobaczyć mikroświat" uczestnicy pracowali z mikroskopem i lupą , sami przygotowywali preparaty do obserwacji. Porównywali obiekty widziane okiem, lupą i pod mikroskopem. Zobaczyły również okazy patyczaków oraz poznały od środka ludzki organizm. Dodatkowo uczniowie kasy II mogli sprawdzić jakość powietrza, zakupionym miernikiem oraz zapoznać się z roślinami oczyszczającymi powietrze , które rosną w klasowym ogrodzie wertykalnym.

            W dzisiejszych czasach konieczne jest podejmowanie działań mających na celu zrozumienie i chronienie świata przyrody, poznanie procesów w nim zachodzących i nabycie umiejętności czerpania satysfakcji z obserwacji środowiska przyrodniczego. Dzięki Zielonej pracowni oraz  takim zajęciom wychowankowie mogą uświadomić sobie, jak duży wpływ ma każdy z nas na otaczające go środowisko oraz jak przyroda wpływa na każdego przebywającego w niej człowieka.

 

Dorota Banko - Starzyk

Koordynator projektu, nauczyciel

d

o

r

oo

t

a

aa

dd

ddd

ee

rr

ttt

hh

n

o

m

nnn

jj

do góry